Skauting

Je otevřen lidem všech kultur, náboženství, i národů. Dospělí a děti se ve skautském oddíle stávají kamarády, vzájemně se od sebe učí a pomáhají si. Díky všestrannosti skautského výchovného programu si zde každý může najít to své.

Myšlenka skautingu je známá přes 100 let a spojuje vice jak 40 milionů lidí z 216 zemí světa. Je tedy největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. Smyslem je maximální rozvoj jednotlivce a vychovat ho ve skauta, který svou činností a smýšlením bude pomáhat svému okolí a zlepšovat tak náš svět. U nás je známá od roku 1911, kdy ji přivezl Antonín Benjamín Svojsík z Anglie.
Skauting neexistuje pouze v Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Barmě.

Dnes Junák – svaz skautů a skautek ČR má definici, že je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení nebo jiných rozdílů.

Když vynecháme Výkonnou radu Junáka, Náčelnictvo aj., tak nejvyšší jednotkou bude kraj a pod něj spadají okresy. V každém okrese je několik středisek, které mají pod sebou několik oddílů. Pro zajištění programu, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku, dělí se oddíly na 6 – 12ti členné družinky.  Věkově se dělí na předškoláky, světlušky a vlčata od 6 do 10 let, od 11 do 15 let skauty a skautky a starší 15 let se nazívají rangers a roveři. Dospělí, kteří chtějí dále žít dle skautských pravidel, se sdružují do klubů oldskautů. Většina těchto družinek nebo oddílů se schází pravidelně jednou do týdne na oddílových nebo družinových schůzkách, pořádá víkendovky, různé výlety a skautský rok zakončuje o letních prázdninách na letních táborech. Vždy a všude tyto akce musí probíhat pod dozorem a zodpovědností školených a zkušených vedoucích.

Skauting je dnes ve velkém boji s konkurencí počítačů, televizí, časopisů atd. Snaží se tedy nabídnout všestranné zážitky a dobrodružství. Dostat se do přírody, poznat všechny možné kouty světa, a to vždy za podpory velké party a dobrých přátel. Hrou se snaží vychovávat a sebevychovávat k samostatnosti a zodpovědnosti nebo k tomu, že má cenu se o něco snažit, že má cenu se zapojit, že má cenu spolupracovat, že je duležitá pomoc druhým a pokora vůči tomu, co nás přesahuje.

rozumná náplň volného času pod dozorem vedoucích, příležitost získat kamarády kteří se chovají slušně a být členem týmu, rozvíjet se a růst, překonávat sám sebe, pomáhat světu kolem, najít správný směr života, základní morální hodnoty, poznat přírodu, dostat se tam, kde nebyl, netradiční programy plné her

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain